ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา (ประธาน/กรรมการ/เลขานุการ) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้


📚รุ่นที่ 1 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
วันศุกร์ที่ 23 มี.ค.61 เวลา 8.00 - 12.30 น.
(ลงทะเบียน 8.00- 9.00 น.)
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
หนังสือเวียนรัฐ หนังสือที่ ศธ. 0509(2)/ว168
รายชื่อโรงแรมและห้องพักบริเวณใกล้เคียง
- โรงแรม IBIS เบอร์ติดต่อ 02-659-2857
- โรงแรมเอเชีย เบอร์ติดต่อ 02-217-0808 หรือ คุณบี 088-002-4989
  (ห้องคู่ 1,800 บ./คืน, ห้องเดี่ยว 1,600 บ./คืน)
- โรงแรมฟลอริดา เบอร์ติดต่อ 02-247-0990
  (ห้องคู่ /เดี่ยว 1,250 บ./คืน)
- โรงแรมเดอะสุโกศล เบอร์ติดต่อ 02-247-0123
  (ห้องคู่ 2,600 บ./คืน, ห้องเดี่ยว 2,400 บ./คืน)
- โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เบอร์ติดต่อ 02-216-3700
  (ห้องคู่ 3,300 บ./คืน, ห้องเดี่ยว 3,600 บ./คืน)
** หมายเหตุ: อัตราห้องพักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ประสานโดยตรงกับทางโรงแรม **

📚รุ่นที่ 2 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วันศุกร์ที่ 30 มี.ค.61 เวลา 8.00 - 12.30 น.
(ลงทะเบียน 8.00- 9.00 น.)
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
หนังสือเวียนเอกชน หนังสือที่ ศธ. 0509(2)/ว169


หมายเหตุ : เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด จึงขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ 🔈
🌐 2 รุ่นนี้ จัดสำหรับประธาน/กรรมการ/เลขานุการ ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้
🌐 สำหรับเจ้าที่หน้าที่/ผู้ช่วยฯ ของสถาบันอุดมศึกษา จะจัดประชุมชี้แจงในรุ่นต่อไป และจะแจ้งวัน เวลา สถานที่ ให้ทราบในโอกาสต่อไป