โครงการประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เรื่องการเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน
ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯกรุณากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามหน่วยงานที่สังกัด ดังนี้