เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บุคลากร สพบ.
กลุ่มพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ฯ
กลุ่มนโยบายการพัฒนาบุคคลฯ
กลุ่มมาตรฐานงานบุคคลฯ
กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คลังความรู้ สพบ.
กระดาน สพบ.
ติดต่อเรา

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

Quick Download

 โปรแกรม fire fox
 โปรแกรมตรวจสอบสเป็คเครื่อง

 

 

Links
Quick Link

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระบบฐานข้อมูลโครงการทุนพัฒนาอาจารย์
ทุนพัฒนาอาจารย์ 
            - โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์
ทุนพัฒนาอาจารย์เฉพาะกิจชายแดนใต้
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
โครงการ POD Network
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (น.บ.ม.)

 กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคลากร
กฎ ก.พ.อ. และ ประกาศ ก.พ.อ. ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
ท่านสามารถดาวน์โหลด กฎ ก.พ.อ. และ ประกาศ ก.พ.อ. ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ ซึ่งจัดส่งให้สถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 1579 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553

ดาวน์โหลดหนังสือเวียน และประกาศ ก.พ.อ.ได้ที่นี่

หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 1579 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กฎ ก.พ.อ และ ประกาศ ก.พ.อ. ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ จำนวน 17 ฉบับ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลเดิมที่นำมาใช้โดยไม่ต้องปรับปรุง จำนวน 7 เรื่อง

    1.1 กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550

    1.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2551

    1.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2551

    1.4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550

    1.5 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550

    1.6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ

             ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2550 (ยกเลิก)

              ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อไขการต่อเวลาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (หนังสือ ที่ ศธ 0509(5).3/ว2 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557)

2. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงแก้ไห้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ จำนวน 10 เรื่อง

    2.1 กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2553

    2.2 กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้ของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

    2.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

    2.4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

           ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชารพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ยกเลิก)

          - หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 336 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 ส่งตารางฐานในการคำนวณฯ ฉบับใหม่

            ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชารพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 (แนบ ว1 ลว.13 มค.55)

             ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชารพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 (แนบ ว1 ลว.22 สค.57)

    2.5 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

    2.6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

    2.7 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

    2.8 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

    2.9 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553

           - เอกสารแนบ 1

           - เอกสารแนบ 2

           - เอกสารแนบ 3

           - เอกสารแนบ 4

           - เอกสารแนบ 5

           - เอกสารแนบ 6

    2.10 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.ศ.2553

    2.11 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

          

 โดย หทัยกาญจน์ ทิพย์มา  hathaikan@mua.go.th   [ip : 202.44.139.173 ] เมื่อ 12/09/2011 15:24  
Visitors : 1617749
| หน้าหลัก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | กระดาน สพบ. | ติดต่อเรา  
© Copyright & Powered By ManNeo  Control Panel