ระเบียบต่างๆ

 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

ประกาศต่างๆ

 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ เปิดรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภายใต้ ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)" รุ่นที่ 17
เวียนแจ้งกฏ ก.พ.อ. และแนวปฏิบัติเรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน
คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ พ.ศ. 2560
ด้วยขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศใช้กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการ ก.พ.อ. ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนสอดคล้องตามกฎ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ดังกล่าว จึงขอให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560 ไว้ก่อน จนกว่ากฎ ก.พ.อ. ฉบับใหม่จะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ 28
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทาง ปัญหา: การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

 
2561|เมษายน - 01 ศึกษาศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 05 สังคมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 06 วิทยาศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 07 แพทยศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 08 วิศวกรรมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 09 เกษตรศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 10 อื่น ๆ - รองศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 071 ทันตแพทยศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 072 พยาบาลศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 04 นิติศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 05 สังคมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 06 วิทยาศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 08 วิศวกรรมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 09 เกษตรศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2561|เมษายน - 071 ทันตแพทยศาสตร์ - ศาสตราจารย์

หนังสือเวียน

 
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 535 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยของเอกชน)
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว536 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยของรัฐ)
แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งเพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่ง
หนังสือที่ ศธ. 0509(2)/ว169 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยของเอกชน)
หนังสือที่ ศธ. 0509(2)/ว168 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยของรัฐ)
หนังสือที่ ศธ. 0509(2).1/ว1791 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ทุนและโครงการต่างๆ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภายใต้ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2561


ประกาศ เปิดรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาจารย์ในอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ระบบอุดมศึกษา เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนาอาจารย์ ด้วยตระหนักว่าบทบาทของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีความสำคัญยิ่ง เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของสังคม เป็นผู้สอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ สามารถเป็นผู้ชี้แนะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ เน้นการสอนเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เป็นทั้งผู้ที่มีความชำนาญทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีการประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญคือมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์ อันเป็นคุณลักษณะของอาจารย์มืออาชีพ การปฏิบัติงานจะต้องเป็นลักษณะของ dual profession ต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ตนเองได้ศึกษาหรือฝึกอบรมมา และต้องมีความรู้สามารถในด้านการจัด การเรียนการสอน อย่างไรก็ตามคณาจารย์ที่เป็นผู้รับทุนหลังสำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนในบทบาทของการเป็นผู้สอนโดยตรง โดยมิได้มีการผ่านการฝึกฝนในวิชาชีพอาจารย์อย่างแท้จริง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของความเป็นอาจารย์มืออาชีพให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการบริหารงานเพื่อการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับตัวตามสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้บริหารสายสนับสนุนซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการบริหารทรัพยากรและบริหารงานสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับตัวตอบสนองเท่าทันกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของอุดมศึกษา ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารระดับสูงสายสนับสนุน ให้มีความรู้พื้นฐานในงานเกี่ยวกับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน ส่งผลให้การบริหารงานอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร สายสนับสนุน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่กำหนดให้ผู้เข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหารต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือผู้ที่มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าว
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาจำเป็น ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ การได้มาซึ่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชนของไทย เป็นลักษณะการสรรหาไม่ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารโดยตรง ประกอบกับนโยบายการเปิดเสรีทาง การค้าด้านการศึกษา ทำให้มหาวิทยาลัย/สถาบันต้องวางกลยุทธ์ในการบริหารให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
ดังนั้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับตัวตอบสนองเท่าทันกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของอุดมศึกษา ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” เพื่อพัฒนาผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้กับการพัฒนาการศึกษาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต่อไป 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆผ่านทางการสนับสนุนทุนวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะของนักวิจัยทั้งสองฝ่ายเพื่อต่อยอดสู่กิจกรรมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศนั้นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาได้เห็นความสำคัญดังกล่าง จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับสหราชอาณาจักรโดยมีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ 1. Mobility Grants 2. Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 3. Institutional Links (IL)
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสนับสนุนด้านการเงินให้กับนักวิจัย และกองทัพบกให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น โจทย์วิจัย อำนวนความสะดวกด้านกฏหมายยุทธภัณฑ์ พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการทดสอบยุโธปกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาให้กองทัพบกได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงตามความต้องการ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการป้องกันประเทศจากต่างชาติ
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้นในฐานนะนักวิจัยอาชีพและผู้นำทางวิชาการระดับนานาชาติ
เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ
เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยใจสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ตามนโยบายการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของรัฐบาล ซึ่งโครงการจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถายันอุดมศึกษาได้ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง

ภาพกิจกรรม