ระเบียบต่างๆ

 
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

ประกาศต่างๆ

 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ 28
รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทาง ปัญหา: การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

 
2559|สิงหาคม - 01 ศึกษาศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|สิงหาคม - 02 มนุษยศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|สิงหาคม - 03 วิจิตรศิลป์ - ศาสตราจารย์
2559|สิงหาคม - 05 สังคมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|สิงหาคม - 06 วิทยาศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|สิงหาคม - 07 แพทยศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|สิงหาคม - 071 ทันตแพทยศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|สิงหาคม - 072 พยาบาลศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|สิงหาคม - 073 เภสัชศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|สิงหาคม - 08 วิศวกรรมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|สิงหาคม - 081 สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|สิงหาคม - 09 เกษตรศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|พฤษภาคม - 01 ศึกษาศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2559|พฤษภาคม - 01 ศึกษาศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2559|พฤษภาคม - 02 มนุษยศาสตร์ - รองศาสตราจารย์

ทุนและโครงการต่างๆ

การบริหารสถาบันอุดมศึกษาจำเป็น ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ การได้มาซึ่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชนของไทย เป็นลักษณะการสรรหาไม่ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารโดยตรง ประกอบกับนโยบายการเปิดเสรีทาง การค้าด้านการศึกษา ทำให้มหาวิทยาลัย/สถาบันต้องวางกลยุทธ์ในการบริหารให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
ดังนั้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับตัวตอบสนองเท่าทันกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของอุดมศึกษา ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” เพื่อพัฒนาผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้กับการพัฒนาการศึกษาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต่อไป 
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – ปัจจุบัน มีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความสามารถในการสอน และมีผลงานวิจัยในการช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ภาคใต้ โดยจัดสรรรทุนให้กับอาจารย์หรือบุคคลทั่วไปที่สังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตหาดใหญ่) 
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสงขลา) 
5) มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) 
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตสงขลา) 
เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยใจสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ตามนโยบายการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของรัฐบาล ซึ่งโครงการจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถายันอุดมศึกษาได้ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้นในฐานนะนักวิจัยอาชีพและผู้นำทางวิชาการระดับนานาชาติ
เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสนับสนุนด้านการเงินให้กับนักวิจัย และกองทัพบกให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น โจทย์วิจัย อำนวนความสะดวกด้านกฏหมายยุทธภัณฑ์ พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการทดสอบยุโธปกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาให้กองทัพบกได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงตามความต้องการ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการป้องกันประเทศจากต่างชาติ

ภาพกิจกรรม