ข้อมูลสมาชิก : ผู้ร่วมอบรม

ประวัติส่วนตัว / Personal record
ชื่อ      : นาย สมคิด พรมจุ้ย
Name : นาย สมคิด พรมจุ้ย


Code : A10039
หลักสูตร : นบม. , รุ่นที่ : 10
ตำแหน่ง ( Position ) :
 สมคิด พรมจุ้ย
วันเกิด ( Date of birth ) :
สถานที่เกิด ( Place of birth ) :
เลขบัตรประชาชน ( Passport No.) :
วันหมดอายุ ( Expiry Date ) :
ศาสนา ( Religion ) :
กลุ่มเลือด ( Blood group ) :
โรคประจำตัว ( History of illness ) :
ตำแหน่งทางวิชาการ ( Academic Position ) : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร ( Administrative Position ) : ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
ภาควิชา ( Division ) :
คณะ/สำนัก ( School/Facultly ) :
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ( University ) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู่ ( Office Address ) :
โทรศัพท์ ( Telephone ) : 0-2503-3567
โทรสาร ( FAX.) : 0-2503-3566-7
   
ที่อยู่ปัจจุบัน ( Home Address ) : 84/48 หมู่ 8 ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
จังหวัด ( Province ) :
รหัสไปรษณีย์ ( Zip code ) :
โทรศัพท์ ( Telephone ) : 0-2964-5949
โทรสาร ( FAX. ) : -
โทรศัพท์มือถือ ( Mobile ) : 08-1817-3814
ประวัติการรับราชการ ( Work Expirience )
เริ่มรับราชการเมื่อ ( Start Working ) :
ตำแหน่ง ( Position ) :
สังกัด ( Organization ) :
วันเกษียรอายุราชการ ( Retire Date ) :

การดำรงตำแหน่งทางการบริหารที่สำคัญ
(Important Administration Position) :
ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม ( Education/Training Expirience )
การศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ( Education ) :
ปริญญาเอก
การฝึกอบรม/ดูงาน ด้านการบริหาร : ระบุชื่อหลักสูตรและหน่วยงานที่จัด
( Training/Study visit expirience : Please identify name of curriculums and organizers) :
ครุศาสตราดุษฎีบัณฑิต
ความรู้/ความชำนาญพิเศษ ( Skill/Specializations ) :
มีความรู้ทางด้านการประเมินแผนและโครงการและการวิจัยทางการศึกษา